Staff Fysiotherapie

Yves Samoy Dr. Yves Samoy
 Diplomate ECVSMR
 Yves.Samoy@UGent.be
 Publicaties 

Tine Tine Desmet
 Tine.Desmet@UGent.be 

 

 

 

 

 

 

 

 Jasmijn Willekens
 Jasmijn.Willekens@UGent.be