Resident-in-training ECVS

 Dr. Erika Bianchini
 3rd year
 Erika.Bianchini@ugent.be

 

Evelien de Bakker Dr. Evelien de Bakker
 2nd year
 Evelien.debakker@UGent.be 
 Publicaties