Staff Fysiotherapie

Yves Samoy Dr. Yves Samoy
 Diplomate ECVSMR
 Yves.Samoy@UGent.be
 Publicaties 

Tine Tine Desmet
 Tine.Desmet@UGent.be